PENAFIAN

 

     Bahan yang disediakan melalui laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan dan / atau dipercayai untuk sebarang tujuan lain.
UKKP membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, untuk kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam laman ini atau kecergasan mereka untuk apa-apa tujuan. Oleh itu, mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

     Walaupun setiap usaha telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman ini, kandungan mereka secara semulajadi tertakluk kepada perubahan. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna / pembaca untuk memeriksa ketepatan fakta yang berkaitan sebelum memasuki sebarang komitmen kewangan atau lain-lain yang berasaskan kepada mereka. Dalam apa keadaan pun tidak UKKP akan bertanggungjawab dalam kontrak, tort (termasuk tanpa kecuaian had) dan / atau pelanggaran kewajipan berkanun untuk apa-apa langsung, tidak langsung, kerugian khas, bersampingan atau berbangkit atau kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kehilangan data dan / atau ekonomi kerugian dan / atau kehilangan keuntungan) yang berbangkit daripada atau berhubung dengan penggunaan laman web ini atau maklumat yang terkandung di dalamnya.

     Dalam laman web ini, anda boleh mengakses dan pautan ke laman pihak ketiga yang bebas yang boleh menampilkan maklumat yang menarik minat anda. Bahan yang disediakan melalui laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan dan / atau dipercayai untuk sebarang tujuan lain.
UUM membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, untuk kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam laman ini atau kecergasan mereka untuk apa-apa tujuan. Oleh itu, mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

     UKKP akan, atas pemberitahuan, mempertimbangkan untuk menghapuskan apa-apa bahan yang terbuka kepada bantahan undang-undang yang belum selesai penyiasatan. tidak mempunyai kawalan ke atas hal perkara, kandungan dan / atau ketersediaan atau sebaliknya laman-laman tersebut dan oleh itu, tidak akan bertanggungjawab apa-apa berkenaan dengan laman web itu (s). Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya bermaksud suatu syor atau pengendorsan terhadap pandangan yang dinyatakan dalam mereka, oleh UKKP.

     Sila maklumkan kepada kami jika anda menganggap mana-mana pautan pihak ketiga untuk menjadi tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. UKKP rizab hak mutlak untuk menghapuskan pautan-pautan tersebut jika di UKKP pendapat mutlak percaya ia tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan.

     Setiap usaha akan dibuat untuk memastikan bahawa laman web ini berjalan tanpa sebarang masalah atau gangguan, bagaimanapun UKKP tidak akan bertanggungjawab ke atas dan tidak mengambil tanggungjawab untuk laman web ini tergendala buat sementara waktu atas sebab-sebab teknikal atau lain-lain.

     Melainkan dinyatakan dengan jelas, semua maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah milik kepada UKKP, tanpa mengira sama ada simbol hak cipta dan / atau pernyataan hadir. Semua cap dagang adalah dengan ini diakui oleh anda sebagai milik kepada UKKP. Universiti menegaskan hak moral untuk maklumat yang terkandung di dalam laman web ini. Sebarang permintaan tentang penggunaan bahan hak cipta UKKP hendaklah dialamatkan kepada penyenggara halaman, di mana ini adalah jelas, jika tidak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     UKKP akan, atas pemberitahuan, mempertimbangkan untuk menghapuskan apa-apa bahan yang terbuka kepada bantahan undang-undang yang belum selesai penyiasatan.