Pengurusan Dasar, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Platform bagi kerjasama antara majikan dan pekerja untuk meningkatkan tahap keselamatan & kesihatan di tempat kerja praktikal dan gambaran pihak pengurusan ke atas tempat kerja dan organisasi kerja.

Keselamatan Bangunan

Memastikan setiap bangunan dan premis UniMAP mematuhi dan memiliki standard keselamatan bangunan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan.

Pendedahan tentang tatacara aspek keselamatan jika berlakunya situasi kecemasan kepada staf, pelajar, pelawat dan kontraktor

Pasukan yang bertindak untuk mengurus, mengawal dan mengambil tindakan awal semasa menghadapi krisis/ kecemasan.

Pelaporan & Penyiasatan Kemalangan

Setiap kes kemalangan, kerosakan harta benda, keracunan & penyakit pekerjaan disiasat dan langkah-langkah pencegahan serta pengawalan dapat dilakukan bagi menghapuskan, meminimakan atau mengelakkan hazad yang sama dari memudaratkan keselamatan dan kesihatan staf, pelajar, pelawat dan kontraktor.

Pembangunan Dasar dan Polisi KKP

Menggubal dasar, polisi serta garis panduan dalam merancang dan mengurus hal-hal berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UniMAP